Appointment of Wales Committee Chair to the Consumer Council for Water

Job Description

The Welsh Government is seeking to appoint a new Chair of CCWater’s Wales Committee to provide strategic direction and oversight from a Wales perspective to the CCWater’s Board and to champion water consumers in Wales.

The Consumer Council for Water (CCWater) is a statutory body that represents the views of household and non-household consumers in the water sector and works to deliver real change for water consumers. It represents the interests of the consumers of today and future generations to Government, water companies and their regulators.

 

The Welsh Government is seeking to appoint a new Chair of CCWater’s Wales Committee to provide strategic direction and oversight from a Wales perspective to the CCWater’s Board and to champion water consumers in Wales.

 

As CCWater’s Wales Committee Chair you will be expected to provide direction and oversight from a Wales perspective for the Board and to represent the interests of water consumers with stakeholders and Governments, making use of relevant evidence to deliver the best possible outcomes for consumers. You will have the ability to influence and negotiate with stakeholders to produce tangible benefits for water customers. You will be an ambassador for CCWater, delivering real change for water consumers.

 

Although desirable, candidates are not required to have had previous experience of working in the water industry, nor held a position in a government/water policy role. However, candidates must have the ability to act as an effective board member, together with the ability to demonstrate an understanding of the context within which CCWater operates.

 

Wales Committee meetings are held at locations throughout Wales, CCWater’s Board meetings are usually held in Birmingham but also at various locations in Wales and across CCWater’s four English regions.

 

The Welsh Government promotes and integrates equality of opportunity into all aspects of its business including appointments to public bodies. Applications are welcomed and encouraged from all under-represented groups and we ensure that no eligible candidate for public office receives less favourable treatment on the grounds of age, disability, sex, marital status, sexual orientation, gender reassignment, race, religion or belief, or pregnancy and maternity. The principles of fair and open competition will apply and appointments will be made on merit.

 

Closing date: 4pm, 14th June 2019.

 

 

Y Cyngor Defnyddwyr Dŵr

Penodi Cadeirydd Pwyllgor Cymru ir Cyngor Defnyddwyr Dŵr

Tâl Cydnabyddiaeth ac ymrwymiad amser: £36,045 - 3 diwrnod yr wythnos

 

Maer Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn gorff statudol syn cynrychioli barn defnyddwyr domestig a busnes yn y sector dŵr, ac maen gweithio i sicrhau newidiadau go iawn i ddefnyddwyr dŵr. Maen cynrychioli buddiannau defnyddwyr heddiw a chenedlaethaur dyfodol ir Llywodraeth, cwmnïau dŵr a rheoleiddwyr eraill.

 

Mae Llywodraeth Cymru am benodi Cadeirydd newydd i Bwyllgor Cymru y Cyngor Defnyddwyr Dŵr i ddarparu cyfeiriad strategol a throsolwg o bersbectif Cymru i Fwrdd y Cyngor ac i gefnogi defnyddwyr dŵr yng Nghymru.

 

Fel Cadeirydd Pwyllgor Cymru, bydd disgwyl ichi ddarparu cyfeiriad strategol a throsolwg o bersbectif Cymru ir Bwrdd ac i gynrychioli buddiannau defnyddwyr dŵr i randdeiliaid a Llywodraethau, gan ddefnyddio tystiolaeth berthnasol i sicrhaur canlyniadau gorau posibl i ddefnyddwyr. Bydd gennych y gallu i drafod â rhanddeiliaid er mwyn cyflwyno manteision amlwg i ddefnyddwyr dŵr. Byddwch yn un o lysgenhadon y Cyngor Defnyddwyr Dŵr er mwyn sicrhau newid go iawn i ddefnyddwyr.

 

Nid oes rhaid i ymgeiswyr fod yn arbenigwyr dŵr. Wedi dweud hynny, dylai fod gan ymgeiswyr y gallu i weithredu fel aelod effeithiol or Bwrdd ynghyd âr gallu i ddangos dealltwriaeth or cyd-destun y maer Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn gweithredu ynddo.

 

Cynhelir cyfarfodydd Pwyllgor Cymru ledled Cymru a chynhelir cyfarfodydd Bwrdd y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn ninas Birmingham fel arfer ond hefyd mewn amryfal leoliadau yng Nghymru ac ar draws pedwar rhanbarth y Cyngor yn Lloegr.

 

Mae Llywodraeth Cymru yn hyrwyddo cyfle cyfartal ai wneud yn rhan annatod o bob agwedd ar ei gwaith, gan gynnwys penodi i gyrff cyhoeddus. Croesewir ac anogir ceisiadau gan bob grŵp sydd heb gynrychiolaeth ddigonol ac rydym yn sicrhau na fydd unrhyw ymgeisydd cymwys am swydd gyhoeddus yn cael ei drin yn llai ffafriol ar sail oed, anabledd, rhyw, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhyw, hil, crefydd neu gred, neu feichiogrwydd a mamolaeth. Cedwir at yr egwyddor o gystadleuaeth deg ac agored a phenodir ar sail teilyngdod.

 

Dyddiad cau: 16:00, 14 Mehefin 2019.

Become a part of our global community

Become a member